๑๐ ข้อควรทำ…ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

   ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้มีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จึงขอย้ำเตือนประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยขอแนะนำวิธีการดูแลตนเอง ดังนี้ ดูหนัง Netflix

๑) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้า-ออกพื้นที่สาธารณะ

๒) เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ – ๒ เมตร

๓) หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

๔) ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก

๕) หลีดเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็น

๖) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

๗) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด

๘) หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

๙) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

๑๐) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรือผ่านความร้อน ทั้งนี้ ยังขอย้ำเตือนให้ประชาชนเช็คอิน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ที่ไปยังพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้สะดวก ในการติดตามและแจ้งข้อมูลกรณีมีความเสี่ยงต่อการพบเชื้อโควิด-19