รวมคำศัพท์น่ารู้ สู้ COVID 19

รวมคำศัพท์น่ารู้ สู้ COVID 19

         จากสถานการณ์โรคโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019) พบว่ามีคำศัพท์ที่หลากหลายและเฉพาะทาง วันนี้โรงพยาบาลศิรินจึงได้รวบรวมคำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้อย่างลึกซึ้ง โดยหลายคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษและมีความหมายเฉพาะทาง ควบคู่ไปกับการ “กินร้อน ช้อนแยก อยู่ห่าง ล้างมือ” และ มาตรการ “อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ”

ด้านโรคและการระบาด

         • COVID-19 คือ ชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยใช้ชื่อว่า COVID-19 ซึ่งย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019” หรือโรคไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี 2019 ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

         • Coronavirus เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไว้รัสในกลุ่มนี้มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการที่ไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS)

         • Coronavirus 2019 ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่มีการค้นพบใหม่ ไม่เคยปรากฏว่ามีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในคนมาก่อน พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

         • WHO (World Health Organization) องค์การอนามัยโลก

         • CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

         • Endemic โรคประจำถิ่นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นประจำ การระบาดอยู่ในวงจำกัดมาก

         • Sporadic โรคระบาดในชุมชนที่นาน ๆ ครั้งจะระบาด

         • Outbreak การเกิดขึ้นหรือการปะทุขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรง

         • Epidemic โรคระบาดที่แพร่อย่างรวดเร็ว WHO ให้นิยามว่า เป็นโรคภัยหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือภูมิภาคใด ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินความคาดหมาย ส่วน US-CDC ให้นิยามว่าเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความคาดหมาย

         • Pandemic โรคระบาดขนาดใหญ่ WHO ให้นิยามว่าเป็นเชื้อโรคใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่วน US-CDC ให้นิยามว่าเป็นโรคที่แพร่ระบาดในหลายประเทศหรือหลายทวีป ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก

ด้านการแพทย์

         • PUI (Patients under investigated) ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน

         • Close contact ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

         • High Risk Contact ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง

         • Cluster กลุ่ม

         • emerging disease โรคเกิดใหม่

         • disease โรค

         • communicable disease โรคติดต่อ

         • transmission การแพร่เชื้อ

ด้านสังคมและการป้องกัน

         • Super Spreader ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง

         • Social Distancing ระยะห่างทางสังคม เป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

         • Self quarantine มาตรการควบคุมโรค คือ การให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

         • Work From Home การทำงานจากที่บ้าน เป็นหนึ่งในช่องทาง Social Distancing

         • Lockdown ป้องกัน ในที่นี้หมายถึงการปิดประเทศ หรือปิดพรมแดน ห้ามบุคคลในประเทศเดินทางออกนอกประเทศ และห้ามบุคคลภายนอกประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ

         • Fake news คือ ข่าวปลอม หรือข่าวลวง ที่ถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง และมีผลกระทบในระดับความเชื่อ

         • Isolation การแยกตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ

         • Quarantine Activities กิจกรรมที่ทำขณะแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส