5 ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อน – หลังฉีดวัคซีน; ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร และสามารถรับประทานยาประจำตัวได้. พบแพทย์ประจำตัว กรณีมีโรคประจำตัวที่อาการ …

 1. เตรียมความพร้อมร่างกาย
  • นอนหลับให้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ
  • ไม่มีไข้ หรืออาการใด ๆ
  • งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อน – หลังฉีดวัคซีน
  • ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร และสามารถรับประทานยาประจำตัวได้
 2. พบแพทย์ประจำตัว
  กรณีมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
 3. เตรียมบัตรประชาชนตามวัน – เวลา ที่นัด
  • สวมแมสก์
  • ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  • เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด
 4. การแต่งกาย
  ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน
 5. ฉีดวัคซีนแขนข้างที่ไม่ถนัด
  งดใช้ หรือเกร็งแขนข้างที่ฉีด