สปสช.จ่ายชดเชยรายละ 4 แสน! สำหรับคนแพ้วัคซีนโควิด 19

กำหนดมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีฉีดวัคซีนและมีผลข้างเคียงรุนแรง หากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว เห็นว่าเกิดขึ้นจากวัคซีนจะชดเชยให้ เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหากผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งจะครอบคลุมทุกคนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันใน 3 ด้าน ดังนี้

1. เงินจ่ายเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีคนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19

          – ตาย/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 400,000 บาท
          – เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 240,000 บาท
          – บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท
          – สปสช. จะแต่งตั้งกลไกเพื่อให้สามารถจ่ายได้ภายใน 5 วัน หลังยื่นคำร้อง

2. ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรค COVID-19 ได้แก่ การเพิ่มเติมการจ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อัตราครั้งละ 20 บาท

3. เตรียมหลักเกณฑ์แนวทางการจ่าย รองรับกรณีกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรฐานบริการดูแลผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation / Home quarantine) รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักรักษาที่พักอาศัยภายใต้การดูแลของหน่วยบริการ นอกจากจะจ่ายชดเชยตาม DRG แล้ว ยังจ่ายชดเชยเพิ่มเติมในอัตราไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ ให้กับหน่วยบริการ โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ วงเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท และสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็น 3 อย่างให้กับประชาชน ได้แก่

          – เครื่องวัดความดัน
          – ปรอทวัดไข้
          – เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราจ่ายค่าบริการผู้ป่วยใน กรณีบริการในเขต เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยจะเพิ่มอัตราการจ่ายตาม DRG ใหม่ จาก 8,350 บาทต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ เป็น 8,750 บาท ต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ ซึ่งจะประมวลผลจ่ายตามผลงานย้อนหลังเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ใช้งบประมาณเพิ่ม 2,596.13 ล้านบาท